Systemy sygnalizacji pożaru

Pożary powstają z różnych przyczyn. Sprawdzonym sposobem zabezpieczenia się przed tego typu przykrymi zdarzeniami jest instalacja zespołu urządzeń (czujek pożarowych, centrali alarmowej, sygnalizatorów)służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze zwana systemem alarmu pożaru (SSP).
Systemy te stosuje się dla zabezpieczenia zróżnicowanych pod względem technicznym obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, kina, szkoły, obiekty sportowe, zakłady produkcyjne, itp.Wyposażenie obiektu w sprawny system sygnalizacji pożaru, zainstalowany w odpowiednio dobranych i wyznaczonych miejscach gwarantuje jego niezawodną pracę przez wiele lat. Jest to niezwykle ważne ze względu na fakt, iż wykrycie pożaru w jego wczesnym stadium pozwala uniknąć tragedii oraz zmniejszyć straty materialne.Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.Pełni on również często rolę nadrzędną sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak wentylacja, oddymianie,kontrola dostępu.

SYSTEMY ODDYMIANIA

>Systemy oddymiania możemy różnie klasyfikować w zależności od przyjętego kryterium. Zawsze jednak będą to systemy stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, a także ochronie zdrowia, życie i mienia użytkowników budynków.

Ze względu na sposób zabezpieczenia przed zadymieniem możemy wyróżnić:

Systemy oddymiania grawitacyjnego – ich działanie oparte jest na wykorzystaniu dwóch naturalnych zjawisk: różnicy ciśnień pomiędzy otworami oddymiającymi i napowietrzającymi oraz samoistnego unoszenia się ku górze gazów o wyższej temperaturze.

Systemy oddymiania mechanicznego – ich działanie opiera się na przepływie powietrza wymuszonym mechanicznie, polegającym na ukierunkowywaniu ruchu produktów spalania oraz ciepła za pomocą urządzeń wentylacyjnych.

Systemy oddymiania różnicowo – ciśnieniowe – ich działanie opiera się na kombinacji oddymiania mechanicznego oraz kontrolowanego sterowania różnicami ciśnienia w obrębie dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych.

Zasada działania systemu oddymiania

W trakcie pożaru, przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachach budynku. Użyty jest do tego napęd elektryczny. Przez otwory oddymiające, na zewnątrz budynku wydostają się trujące gazy, dym i gorące powietrze. W ten sposób drogi ewakuacyjne spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
System wyzwolony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. Aby polepszyć naturalny ciąg, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi bardzo duże znaczenie ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających).
Elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca mogą również służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Elektryczny system oddymiania

Napęd elektryczny zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu, a cały system oddymiania o napędzie elektrycznym charakteryzuje między innymi:
• Szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe.
• Stały monitoring wskazywania stanu systemu.
• Optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu.
• Wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów.
• Konserwacja systemu bez zużycia dodatkowych materiałów.

W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy połączone są ze sobą i współpracują razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie.

Elementy systemu oddymiania:

Centrala oddymiania:

 • kontrola oraz sterowanie całego systemu
 • regulacja czasu przewietrzania
 • alarm w przypadku zakłóceń

Przyciski oddymiania:

 • ręczne wyzwolenie alarmu
 • diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu, w sposób wizualny kontrolują poprawność działania systemu.

Klapy i okna oddymiające:

 • wyposażone w siłowniki otwierają się i zamykają pełniąc funkcję oddymiania.

Okna napowietrzające:

 • automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.

Czujki dymowe:

 • w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie wyzwalają system oddymiania.

Urządzenia alarmowe (dzwonki, syreny, lampy błyskowe):

 • w sposób akustyczny i optyczny powiadamiają o powstałym zagrożeniu pożarowym.

Czujki pogodowe:

 • umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody
 • są elementami uzupełniającymi dla systemów oddymiania i przewietrzania.

Przyciski przewietrzania:

 • służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji